Modernizacja chodnika

Urząd miasta Zawiercie ogłasza przetarg otwarty na wykonanie prac modernizacyjnych chodników przy ulicy Warszawskiej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u referenta Haliny Purzyckiej w budynku Urzędu Miasta w Zawierciu w pokoju 307.

Wymagany czas realizacji zamówienia – 1 grudzień 2017 r., przed przystąpieniem do przetargu należy uiścić wadium w wysokości 3000 zł.

Termin składania ofert – 28 lipiec 2017, godzina 17.00, termin otwarcia ofert 31 lipiec 2017 o godzinie 10.00.